Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

बाल्यावस्था व वाढते वय

Childhood and Growing Up

Rs.295.00

Balyavstha v Vadhte Vay

 1. बाल्यावस्थेची संकल्पना : 1) बाल्यावस्थेची संकल्पना, 2) बाल्यावस्थेचा अर्थ
 2. विकासाची संकल्पना व विकासाची प्रकिया : 1) विकासाची संकल्पना, 2) विकासाची प्रक्रिया, 3)विकासप्रक्रियेच्या अभ्यासाने होणारे फायदे, 4) विकासावर परिणाम करणारे घटक, 5) वाढ आणि विकास
 3. विकासाच्या अवस्था : 1) प्रस्तावना, 2) बालक विकासातील विविध टप्पे, 3) जन्मपूर्व अवस्था, 4)अर्भकावस्था, 5) शैशवावस्था, 6) बाल्यावस्था, 7) कुमारावस्था, 8) प्रौढावस्था, 9) वृध्दावस्था
 4. बाल्यावस्थेचा कुटुंब, शेजारी, शाळा आणि समुदायाशी संबंध : 1) बाल्यावस्था आणि कुटुंब- अ) कुटुंबाचे प्रकार ब) कुटुंबाचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा, 2) कुटुंबाचा आकार आणि विकासाचा संबंध, 3) कुटुंबाचा बाल्यावस्थेवर प्रभाव, 4) बाल्यावस्था आणि शेजारी, 5) बाल्यावस्था आणि शाळा
 5. पालकत्व शैली : 1) पालकत्व शैलीचा अर्थ, 2) पालकत्व शैलीचे प्रकार
 6. विकासाची, बाल्यावस्थेची आणि कुमारावस्थेची वैशिष्टे : 1) प्रस्तावना, 1) विकासाची तत्वे/वैशिष्ट्ये 2) बाल्यावस्थेची वैशिष्ट्ये, 3) कुमारावस्थेची वैशिष्ट्ये
 7. विकासाच्या अभ्यास पद्धती व विकासासंबंधी दृष्टिकोन : 1) विकासाच्या अभ्यास पध्दती – अ) निरीक्षण पद्धती ब) चिकित्सा पद्धती, 2) विकासासंबंधी दृष्टिकोन – अ) आनुकालिक दृष्टिकोन ब) छेदक संशोधन किंवा छेदात्मक दृष्टिकोन पद्धती क) आंतरसांस्कृतिक अभ्यास
 8. बालक विकासाचे सिद्धांत : 1) पियाजेचा बोधात्मक विकास सिद्धांत, 2) फ्राइडचा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, 3) एरिक्सनचा मनोसामाजिक सिद्धांत, 4) कोहेलबर्ग यांचा नैतिक विकास सिद्धांत, 5) ब्रॉनफेन ब्रेनरचा परिस्थिती यंत्रणा विद्धांत, 6) व्यागोस्टकी यांचा समाज सांस्कृतिक सिद्धांत
 9. शहरी, झोपडपट्टी, आदिवासी व दलित कुटुंबातील बालके व कुमार: 1) शहरी, 2) झोपडपट्टी, 3)आदिवासी, 4) दलित समाज, 5) शहरी, झोपडपट्टी, आदिवासी व दलित कुटुंबातील बालके व कुमार यांचा विकास
 10. बालकविकासावर नागरीकरण आणि आर्थिक बदलांचा परिणाम : 1) नागरीकरण, 2) नागरीकरणाचे परिणाम, 3) नागरीकरण आणि आर्थिक बदलांचा बालक विकासावर परिणाम – अ) निरनिराळे अध्ययन स्त्रोत ब) शालेय वातावरण क) शैक्षणिक संपादन ड) प्रेरणा इ) वैज्ञानिक दृष्टीकोन ई) भौतिक सुविधा
 11. प्रसार माध्यमांचा बालक विकासावर होणारा परिणाम : 1) प्रसार माध्यमाचा अर्थ, 2) प्रसार माध्यमांचा बालकांच्या विकासावर होणारा परिणाम – अ) शारीरिक क्षमतेवर होणारा परिणाम ब) बौध्दिक विकासावर होणारा परिणाम क) भावनिक विकासावर होणारा परिणाम ड) मानसिक विकासावर होणारा परिणाम
 12. शाळेचा बालक विकासावर होणारा परिणाम : 1) प्रास्ताविक, 2) बालकाच्या विकासाच्या विविध
 13. बाल विकासासाठी अध्यापन शास्त्र : 1) प्रस्तावना, 2) अध्यापनशास्त्राची संकल्पना व अर्थ
 14. प्रौढांचे अध्यापनशास्त्र : 1) प्रौढ अध्यापनाचा अर्थ, 2) प्रौढांच्या अध्यापनासाठी वापरावयाच्या अध्यापन
 15. बालविकासाच्या विविध अवस्थेसाठी अध्ययनाच्या विविध पध्दती : 1) प्रस्तावना
 16. अनुभवात्मक अध्ययन : 1) अनुभवात्मक अध्ययन, 2) अनुभवात्मक अध्ययनाचे घटक
 17. बालकांच्या शिक्षणासाठी मूल्यमापनाची साधने आणि पद्धती : 1) मूल्यमापनाची साधने
 18. बालक शिक्षणासाठी प्रसार माध्यमे आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची भूमिका : 1) प्रसार माध्यमे
 19. विविध अवस्थामधील बालकाचा बोधात्मक विकास : 1) बोधात्मक विकास क्षेत्राचे वर्गीकरण
 20. विकासाच्या विविध अवस्थांमध्ये भावात्मक विकास : 1) प्रस्तावना, 2) भावना व भावात्मक विकासाचा अर्थ
 21. विकासाच्या विविध अवस्थांमध्ये बालकाचा मानसकारक विकास : 1) मानसकारक विकासाचा अर्थ व क्षेत्रे
 22. विकासाच्या विविध अवस्थांवर नैसर्गिक आणि सामाजिक वातावरणाचा परिणाम : 1) नैसर्गिक वातावरण, 2) सामाजिक वातावरण, 3) विकासाच्या विविध अवस्थांवर नैसर्गिक आणि सामाजिक वातावरणाचा परिणाम

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “बाल्यावस्था व वाढते वय”
Shopping cart