Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

राज्यशास्त्र

भारतीय लोकशाही गणराज्य

Indian Democratic Republic

, ,

Rs.225.00

Bhartiya Lokshai Gunrajay

  1. भारतातील लोकेकशाही विचार व परपंरा : प्रास्ताविक, अ) प्राचीन गणराज्ये, ब) भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप – संसदीय प्रारूभ
  2. भारतीय राज्यघटना : पार्श्वभू ी, भारतीय संविधानाची निर्मिती, उद्देश्यपत्रिका वा, सरनामा इ भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
  3. भारतीय सघंघराज्य : स्वरूप व कार्य : प्रस्तावना इ भारत हे संघराज्य आहे काय? इ भारतीय, संघराज्याची वैशिष्ट्ये वा लक्षणे, भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय राज्यांचे एकात्मक स्वरूप, केंद्र आणि घटकराज्य सरकार संबंध
  4. मूलूलभूतूत अधिकार, कतर्व्व्य आणि मागर्ददशर्कक तत्त्वेे : प्रास्ताविक, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये, मूलभूत अधिकाराचे मुल्यमापन वा परीक्षण
  5. कायर्ककारी मडंडळ : केेंंद्र आणि राज्यरचना, अधिकार, कार्य, प्रास्ताविक, केंद्रीय कार्यकारी मंडळ, राष्ट-पती, उपराष्ट-पती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, भारताचे पंतप्रधान, घटकराज्यांचे कार्यकारी मंडळ, राज्यपाल, घटकराज्याचे मंत्रिमंडळ मंत्रिमंडळाची रचना, घटकराज्याचे मुख्यमंत्री
  6. कायदे  मंडळ : प्रास्ताविक, लोकसभा, राज्यसभा, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, संसदीय समित्या, घटकराज्याचे कायदेमंडळ, विधानसभा, विधानपरीषद, घटकराज्याची विधिमंडळातील कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया, केंद्रशासीत प्रदेशांचा कारभार
  7. न्यायमडंडळ (सर्वोर्च्चे न्यायालय – उच्च न्यायालय) : प्रास्ताविक, भारतातील न्याय व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालये, न्यायालयीन सक्रियता
  8. राज्यघटनेतेतील महत्त्वाच्या अन्य तरतुदुदी आणि महत्त्वाचे बदल : निर्वाचन आयोग व निवडणुका, मानव अधिकार, आरक्षण तत्त्व, माहितीचा अधिकार

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भारतीय लोकशाही गणराज्य”
Shopping cart