Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा- ज्ञान आणि अभ्यासक्रम

Language Across the Curriculum- Knowledge and Curriculum

Rs.275.00

Abhasantargat Bhasha-Dyan ani Abhyaskram

1. अभ्यासक्रमांतर्गत भाषेचा परिचय :
1.1 अभ्यासक्रमांतर्गत भाषेची संकल्पना
1.2 भाषिक कौशल्ये : श्रवण, भाषण, लेखन, वाचन, संप्रेषण
1.3 विद्यार्थ्यांची भाषिक आणि साक्षरता पार्श्वभूमी
1.4 वर्गखोलीतील आंतरक्रियेवर भाषेचा परिणाम

2. भाषा आणि अध्ययन :
2.1 मातृभाषेद्वारा अन्य भाषेचे अध्ययन :
मातृभाषेतील कौशल्ये अर्जितता
2.2 भाषा आणि अध्ययन : विषय शिक्षकाची जबाबदारी
2.3 भाषिक कौशल्यांची पूरकता आणि विषयज्ञान
2.4 वर्गातील भाषिक विविधतेचा परिणाम

3. भाषा आणि समाज :
3.1 प्रादेशिक विविधता
3.2 जातीय बोलीभाषा
3.3 प्रमाण बोलीभाषा
3.4 विभिन्नतेचे महत्वपूर्ण वैयक्तिक घटक : लिंगभेद, वय

4. शिक्षणातील भाषेचे महत्व : 
4.1 वाचन व लेखनातील भाषेचे महत्व
4.2 लिखित भाषा वाचनासाठी कार्यनिती
4.3 लेखन कौशल्यासाठी कार्यनीती
4.4 सारांश लेखनात भाषेचे महत्व

5. अभ्यासक्रम परिचय : 
5.1 अभ्यासक्रमाची संकल्पना स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
5.2 महात्मा गांधींच्या मतानुसार शिक्षणाचा ज्ञानमीमांसात्मक पाया
5.3 रविंद्रनाथ टागोरांच्या मतानुसार शिक्षणाचा ज्ञानमीमांसात्मक पाया
5.4 अभ्यासक्रम आराखडा व पाठ्यक्रमातील संबंध

6. ज्ञानाचे आकलन :
6.1 ज्ञानाची संकल्पना व स्वरूप
6.2 ज्ञानाचे स्रोत
6.3 ज्ञान होण्याची/ जाणण्याची प्रक्रिया
6.4 ज्ञान आणि माहितीतील फरक

7. अभ्यासक्रम : अर्थ आणि त्याचे पैलू :
7.1 अभ्यासक्रमाचा अर्थ; अभ्यासक्रम आराखडा, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तकातील फरक
7.2 अभ्यासक्रमाचे प्रकार
7.3 अभ्यासक्रमाचे उपागम
7.4 अभ्यासक्रम आणि शिक्षकाची भूमिका
7.5 शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी

8. अभ्यासक्रमांतर्गत श्रवण अध्यापन :
8.1 श्रवणाचे महत्व
8.2 श्रवण आणि अन्य भाषिक कौशल्ये
8.3 चांगले श्रवण आदर्शाची गरज
8.4 श्रवणाचे प्रकार

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा- ज्ञान आणि अभ्यासक्रम”
Shopping cart