Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचेे चिकित्सक आकलन

Critical Understanding of ICT

, ,

Rs.130.00

Mahiti Sanmpreshan Chiktasak Akalan

  1. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची ओळख : 1.1 ICI चे अर्थ आणि स्वरुप, 1.2 शिक्षणात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे महत्व, 1.3 अध्ययन अध्यापनात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा उपयोग
  2. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान :  एक साधन : 2.1 शालेय प्रशासनासाठी माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान, 2.2 शैक्षणिक मूल्यमापनासाठी ICI , 2.3 परिणामकारक / प्रभावी संप्रेषणासाठी ICI
  3. अध्यापनात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर : 3.1 ICI ची भाषांच्या अध्यापनातील सक्षमता, 3.2 ICI ची सामाजिक शास्त्रांच्या अध्यापनातील सक्षमता, 3.3 ICI ची विज्ञान आणि गणिताच्या अध्यापनातील सक्षमता
  4. अध्ययनात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर : 4.1 प्रास्ताविक, 4.2 माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान आणि सहयोगी अध्ययन, 4.3 माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान आणि सहअध्ययन, 4.4 माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान आणि समवयस्क गटाचे अध्ययन
  5. ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या घडणीसाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : 5.1 प्रस्तावना, 5.2 ज्ञानाधिष्ठित समाज 5.3 माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि विकास यांच्यासाठी ज्ञानाधिष्ठित समाज, 5.3 आय.सी.टी. वातावरणात शिक्षकाची भूमिका, 5.4 ICI चा नैतिक वापर, 5.5 माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यातील धोके, 5.6 कॉपीराईट (स्वामित्व हक्क – Copyright), 5.7 कॉपीराईट आणि सॉफ्टवेअर, 5.8 सायबर लॉ ची ओळख
  6. महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान धोरण-2015

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचेे चिकित्सक आकलन”
Shopping cart