Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

अर्थशास्त्र

आर्थिक विकास आणि नियोजन

Economic Development and Planning

Rs.275.00

Aarthik Vikas and Niyojan

  1. आर्थिक विकास आणि आर्थिकवृद्धी : 1.1 प्रास्ताविक, 1.2 आर्थिक विकासाचा अर्थ, 1.3 आर्थिक वृद्धीचा अर्थ, 1.4 आर्थिक विकासाचे निर्देशक, 1.5 आर्थिक वृद्धीचे निर्देशक, 1.6 आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी यातील फरक.
  2. अल्पविकसित देशांची वैशिष्ट्ये : 2.1 प्रास्ताविक- अ. परंपरागत दृष्टिकोन ब. आधुनिक दृष्टिकोन, 2.2 विकसित देश, विसनशील देश आणि अल्पविकसित देश, 2.3 अल्पविकसित देशांची वैशिष्ट्ये- अ. आर्थिक वैशिष्ट्ये, ब. लोकसंख्या-विषयक वैशिष्ट्ये, क. तंत्रज्ञानविषयक वैशिष्ट्ये, ड. सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, इ. इतर वैशिष्ट्ये.
  3. आर्थिक विकास प्रक्रियेतील अडथळे : 3.1 प्रस्तावना, 3.2 दारिद्य्राचे दृष्टचक्र, 3.3 लोकसंख्या प्रस्फोट, 3.4 शेतीची कमी उत्पादकता, 3.5 भांडवल टंचाई, 3.6 अयोग्य तंत्रज्ञान, 3.7 सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळे, 3.8 राजकीय आणि प्रशासकीय अडथळे, 3.9 बाह्य अडथळे.
  4. आर्थिक विकासाचे सिद्धांत : 4.1 प्रास्ताविक- अ) व्यापारवादी विचारप्रणाली, ब) निसर्गपदी विचारप्रणाली, 4.2 आर्थिक विकासाचा सनातन सिद्धांत- अ) अ‍ॅडम स्मिथचा आर्थिक विकास सिद्धांत, ब) रिकार्डोचा आर्थिक विकासाचा सिद्धांत, क) माल्थनचा आर्थिक विकासाचा सिद्धांत, 4.3 कार्लमार्क्सचा आर्थिक विकास सिद्धांत, 4.4 शुम्पीटरचा आर्थिक विकासाचा सिद्धांत.
  5. आर्थिक विकासाविषयीचे दृष्टिकोन : 5.1 प्रस्तावना, 5.2 प्रबळ चालना सिद्धांत, 5.3 संतुलित विकासाचा दृष्टिकोन, 5.4 असंतुलित विकासाचा दृष्टिकोन, 5.5 निर्णायक विमान प्रयत्न सिद्धांत.
  6. विदेशी भांडवल आणि विकास : 6.1 प्रस्तावना, 6.2 आर्थिक विकासात विदेशी भांडवलाची भूमिका, 6.3 विदेशी भांडवलाच्या समस्या, 6.4 खाजगी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व प्रकार, 6.5 सार्वजनिक विदेशी गुंतवणूक व प्रकार, 6.6 विदेशी मदत.
  7. समग्रलक्षी आर्थिक धोरण आणि नियोजन : 7.1 प्रस्तावना, 7.2 चलनविषयक धोरण, 7.3 चलनविषयक धोरणाची उद्दिष्टे, 7.4 चलनविषयक धोरणाची साधने, 7.5 चलनविषयक धोरणाच्या मर्यादा, 7.6 राज्यकोषिय धोरण, 7.7 राज्यकोषिय धोरणाची उद्दिष्टे, 7.8 राज्यकोषिय धोरणाची साधने, 7.9 राज्यकोषिय धोरणाच्या मर्यादा.
  8. आर्थिक नियोजन : 8.1 प्रस्तावना, 8.2 नियोजन अर्थ, 8.3 नियोजनाची आवश्यकता/गरजा/भूमिका, 8.4 आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्टे, 8.5 अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील सर्व समावेशक वृद्धी दृष्टिकोन, 8.6 निती आयोग/राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, 8.7 नियोजनाचे प्रकार

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आर्थिक विकास आणि नियोजन”
Shopping cart