Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

विचार आणि विचारवंत

पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत

Western Political Thinkers

, ,

Rs.275.00

राजकीय तत्वज्ञानाची पायाभरणी ही राजकीय विचारांच्या माध्यमातून होत असते. राज्यशास्त्रातील विविध घटकांमध्ये राजकीय विचारांच्या अभ्यासाला महत्वाचे स्थान असून आजही पाश्चिमात्य राजकीय तत्वज्ञानाची प्रेरणा जगभरातील विचारवंतांना, अभ्यासकांना आणि राष्ट्रांना नेहमीच मिळत राहील. पाश्चिमात्य देशातील राजकीय विचारांचा प्रारंभ हा प्राचीन ग्रीक तत्वज्ञानापासून झाल्याचे सर्वजण मान्य करतात. ग्रीक विचारवंत अ‍ॅरिस्टॉटल यांना राज्यशास्त्राचे जनक म्हटले जाते. युरोपियन देशातील राजकीय विचारांची प्राचीन परंपरा सॉक्रेटिसपासून सुरू झाली असून त्याचा प्रभाव प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल या ग्रीक विचारवंतांवर तसेच युरोपीय देशातील राजकीय विचारांवरही दिसून येतो. म्हणूनच त्यांच्या विचारांचा, तत्वज्ञानाचा अभ्यास आजही आवश्यक व म्हणून महत्वपूर्ण आहे.
प्रस्तुत पुस्तकात पाश्चिमात्य देशातील प्रगल्भ विचारवंत, तत्वज्ञानी असलेल्या प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल, मॅकॅव्हली, लॉक, रुसो, हेगेल, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यांचे विचार नेहमीच मार्गदर्शक ठरतील यात तीळमात्र शंका नाही.

Pachimatya Rajkiya Vicharvant

  1. प्लेटो : प्रास्ताविक, प्लेटोची ग्रंथरचना, रिपब्लीकचे महत्त्व, आदर्शवादी दृष्टीकोन, (अ) प्लेटोचे आदर्श राज्यासंबंधी विचार, प्लेटोचे आदर्श राज्य, आदर्श राज्याची मुलभूत तत्त्वे, प्लेटोच्या आदर्श राज्याची वैशिष्टये, प्लेटोच्या आदर्शराज्याच्या कल्पनेचे परिक्षण, तत्त्वज्ञ राजा, तत्त्वज्ञ राजाच्या पात्रतेचे निकष, तत्त्वज्ञ राजासाठी आचारसंहिता, तत्त्वज्ञ राजा कल्पनेचे परीक्षण, (ब) प्लेटोचे शिक्षणविषयक विचार, शिक्षणाचा उद्देश, प्लेटोची शिक्षणाची योजना, प्लेटोच्या शिक्षणयोजनेची वैशिष्ट्ये, प्लेटोच्या शिक्षण पद्धती वरील आक्षेप, (क) प्लेटोचा न्यायविषयक सिद्धांत, प्लेटोचा न्याय सिद्धांत, प्लेटोच्या न्याय कल्पनेची वैशिष्ट्ये, प्लेटोच्या न्यायसिद्धांताचे टिकात्मक परिक्षण, प्लेटोच्या विचारांचे मूल्यमापन
  2. अ‍ॅरिस्टॉटल : प्रास्ताविक, अ‍ॅरिस्टॉटलची ग्रंथरचना, दी पॉलिटिक्स, वास्तववादी दृष्टीकोन, (अ) अ‍ॅरिस्टॉटलचे राज्यविषयक विचार, अ‍ॅरिस्टॉटलच्या राज्याचे वर्गीकरण, राज्यांचे वा राज्यघटनेचे वर्गीकरण, राज्याचे परिवर्तन चक्र, अ‍ॅरिस्टॉटलच्या राज्याच्या वर्गीकरणावरील टीका, अ‍ॅरिस्टॉटलचे आदर्शराज्य, मूल्यमापन, (ब) अ‍ॅरिस्टॉटलचे दासप्रथा वा गुलामगिरी संबंधीचे विचार, अ‍ॅरिस्टॉटलच्या दास वा गुलामगिरीच्या प्रथेवरील टीका, (क) अ‍ॅरिस्टॉटलच्या क्रांतीसंबंधीचे विचार, क्रांतीचा अर्थ, क्रांतीचे प्रकार; क्रांतीची कारणे – सामान्य कारणे, विशिष्ट कारणे; सामान्य उपाय, विशिष्ट उपाय, अ‍ॅरिस्टॉटलच्या विचारांचे मूल्यमापन
  3. मॅकॅव्हली : प्रास्ताविक, मॅकॅव्हलीची ग्रंथरचना, द प्रिन्स, (अ) मॅकॅव्हलीचे मनुष्य स्वभावासंबंधी विचार, मनुष्य स्वभावाची वैशिष्ट्ये, मॅकॅव्हलीच्या मनुष्य स्वभावावरील आक्षेप, (ब) धर्म आणि नैतिकताविषयी मॅकॅव्हलीचे विचार, मॅकॅव्हलीचे धर्म व नीतिच्या विरोधी विचार राज्यासाठी, (क) मॅकॅव्हलीचे राज्यसंस्थेबाबतचे विचार, राजाला केलेला उपदेश, मॅकॅव्हलीची साध्य आणि साधनांबाबतची मते, मॅकॅव्हलीच्या विचारांचे मूल्यमापन
  4. जॉन लॉक : प्रास्ताविक, लॉकची ग्रंथरचना, (अ) लॉकचे निसर्गावस्था व मनुष्य स्वभावासंबंधी विचार, निसर्गावस्था, मनुष्य स्वभाव, (ब) लॉकचे नैसर्गिक हक्कासंबंधीचे विचार, लॉकचे व्यक्तिवादी विचार, लोकांच्या व्यक्तिवादी विचारांचे परीक्षण, (क) लॉकचे सामाजिक करारासंबंधीचे विचार, सामाजिक कराराची आवश्यकता वा गरज, सामाजिक करार आणि त्याचे स्वरूप, सामाजिक कराराची वैशिष्ट्ये, लॉकच्या सामाजिक करार सिध्दांताचे परीक्षण, लॉकच्या विचारांचे मूल्यमापन/परिक्षण, लॉकची राजकीय तत्त्वज्ञानात टाकलेली भर/देणग्या, लॉकच्या विचारांचा प्रभाव, महत्त्व
  5. रूसो : प्रास्ताविक, रूसोची ग्रंथरचना, रूसोचे मनुष्य स्वभावा संबंधीचे विचार, (अ) रुसोचे नैसर्गिक अवस्थेबद्दल विचार, (ब) रूसोचे सामाजिक ईहा वा सामान्य इच्छेसंबंधीचे विचार, सामान्य इच्छेची वैशिष्ट्ये, सामान्य इच्छा व कायदानिर्मिती, सामान्य इच्छेवरील आक्षेप, (क) रुसोचा सामाजिक करार, रूसोचा सामाजिक करार सिद्धांत, रूसोच्या सामाजिक कराराची वैशिष्ट्ये, सामाजिक करारावरील आक्षेप
  6. हेगेल : प्रस्तावना, हेगेलची ग्रंथरचना, (अ) हेगेलचा आदर्शवाद, आदर्शवादाची वैशिष्ट्ये, हेगेलच्या आदर्शवादावरील टीका, हेगेलची द्वंदात्मक पद्धती, द्वंदात्मक सिद्धांतावरील टीका, (ब) हेगेलचे राज्यासंबंधीचे विचार वा सिद्धांत, राज्याच्या उदयासंबंधी हेगेलचे विचार, हेगेलच्या राज्यविषयक सिद्धांताची वैशिष्ट्ये, हेगेलच्या राज्यासंबंधी विचारावरील टीका, (क) हेगेलचा स्वातंत्र्यासंबंधीचा दृष्टीकोन, हेगेलच्या स्वातंत्र्य विषयक सिद्धांताची वैशिष्ट्ये, हेगेलच्या स्वातंत्राच्या कल्पनेवरील टीका, हेगेलच्या विचारांचे मूल्यमापन, हेगेलच्या तत्वज्ञानातील गुण व महत्त्व, हेगेलच्या तत्वज्ञानातील दोष वा त्यावरील टीका
  7. जॉर्न स्टुअर्ट मिल : प्रस्तावना, मिलची ग्रंथरचना, (अ) मिलचे स्वातंत्र्यासंबंधी विचार, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य – 1) विचार स्वातंत्र 2) कार्य किंवा कृतीचे स्वातंत्र्य; व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक किंवा इतरांशी संबंधित कार्य, मिलच्या स्वातंत्र्याची मुलभूत तत्त्वे, मिलच्या स्वातंत्र्यासंबंधीच्या विचारांवरील टीका, मिलचे स्त्री स्वातंत्र्याविषयीचे विचार, मिलचे राज्यासंबंधीचे विचार, राज्याची कार्ये, राज्याची आवश्यक कार्य, व्यक्तिवाद आणि समाजवाद, (ब) मिलचे प्रातिनिधिक शासन, मिलच्या सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणालीचे गुण, प्रातिनिधिक शासनाची वैशिष्ट्ये, मिलच्या प्रातिनिधिक शासन वा सरकार संबंधीच्या विचारावरील आक्षेप, (क) मिलचे उपयोगितावादासंबंधी विचार, उपयोगितावादात मिलने केलेले बदल, मिल – उदारमतवादी, मिलच्या उपयोगितावादी सिद्धांताचे मूल्यमापन, जे. एस. मिलच्या विचारांचे मूल्यमापन
  8. कार्ल मार्क्स : प्रास्ताविक, मार्क्सची ग्रंथरचना, द कम्युनिष्ट मॅनिफेस्टोचे महत्त्व, कार्ल मार्क्स व त्याचा शास्त्रीय समाजवाद, मार्क्सचे तत्वज्ञान वा तात्विक भूमिका, मार्क्सचा विरोध विकासवाद सिद्धांत, मार्क्सचा द्वंद्वांत्मक भौतिकवाद, मार्क्सच्या सिद्धांताची वैशिष्ट्ये, (अ) मार्क्सचे इतिहासाचे भौतिकवादी विश्लेषण, इतिहासाच्या भौतिकवादी मिमांसेवरील टीका, (ब) वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत, वर्गसंघर्षावरील आक्षेप, (क) मार्क्सचे राज्यासंबंधीचे विचार, मार्क्सच्या राज्याच्या सिद्धांतावरील आक्षेप, मार्क्सचा क्रांतीविषयक सिद्धांत, कामगार क्रांतीची ध्येय, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेत परिवर्तन म्हणजे क्रांती; क्रांतीचे प्रकार – 1) शांततामय समाजवादी वा चिरंतन क्रांती 2) हिंसात्मक क्रांती वा सार्थक, समग्र क्रांती; मार्क्सच्या क्रांतीच्या सिद्धांतावरील टीका, मार्क्सच्या विचारांचे मूल्यमापन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत”
Shopping cart