Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

स्पर्धात्मक परीक्षा

लोकप्रशासन

Public Administration

Rs.250.00

Lokprashasan

  1. लोकप्रशासन : अर्थ, स्वरूप, व्याप्ती, महत्त्व : 1.1 प्रशासनाचा अर्थ, 1.2 लोकप्रशासनाचा अर्थ, 1.3 लोकप्रशासनाचे स्वरूप, 1.4 लोकप्रशासनाची व्याप्ती, 1.5 लोकप्रशासनाचे महत्व, 1.6 लोकप्रशासन व खाजगी प्रशासन
  2. लोकप्रशासनाचा विकास : 2.1 विकास प्रशासन, 2.1.1 विकास प्रशासनाचा अर्थ, 2.1.2 विकास प्रशासनाची वैशिष्ट्ये, 2.1.3 विकास प्रशासनाच्या विकासाची कारणे, 2.1.4 विकास प्रशासन व परंपरागत प्रशासन, 2.1.5 विकास प्रशासनाची कार्ये, 2.1.6 विकास प्रशासनातील समस्या, 2.1.7 विकास प्रशासनाचे दृष्टीकोन, 2.2 नवीन लोकप्रशासन, 2.2.1 तात्विक पार्श्वभूमी आणि ठळक वैशिष्ट्ये, 2.2.2 नवीन लोकप्रशासनाचे लक्ष्य, 2.2.3 नवीन लोकप्रशासन : विकास
  3. लोकप्रशासनाचे दृष्टीकोन : 3.1 पारंपारिक वा अभिजात दृष्टीकोन, 3.2 वर्तनवादी दृष्टीकोन, 3.3 व्यवस्था दृष्टीकोन, 3.4 लोकनिवड वा लोक विकल्प दृष्टीकोन, 3.5 निर्णय-निर्धारण दृष्टीकोन
  4. शासन : 4.1 शासनाचा अर्थ, 4.1.1 सु-शासन संकल्पनेच्या उदयाची पार्श्वभ, 4.1.2 सुशासनाचा अर्थ, 4.1.3 सु-शासनाचे आधारभूत घटक, 4.1.4 भारतीय परिप्रेक्ष्यातून सु-शासन, 4.1.5 सु-शासनासाठी भारतातील प्रयत्न, 4.1.6 सु-शासन आणि नवीन लोक व्यवस्थापन, 4.1.7 भारतातील सुशासनापुढील आव्हाने, 4.1.8 सु-शासन यशस्वितेसाठी उपाय, 4.2 ई-शासन, 4.2.1 ई-शासनाचा अर्थ, 4.2.2 ई-शासनाचे क्षेत्र, 4.2.3 ई-शासनाचे उद्दिष्टे, 4.2.4 भारतातील ई-शासन, 4.2.5 ई-लोकशाही, 4.2.6 माहिती आणि संसूचन तंत्रज्ञानाचा शासनावरील प्रभाव, 4.3 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, 4.3.1 अर्थ, 4.3.2 भारतात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, 4.3.3 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी स्वरूपाबाबतचे गैरसमज, 4.3.4 खाजगीकरण आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, 4.3.5 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे प्रकार, 4.3.6 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची सुरूवात
  5. नोकरशाही : 5.1 अर्थ व व्याख्या, 5.1.1 मॅक्स वेबर ची नोकरशाहीची संकल्पना, 5.1.2 मिचेल्स ची नोकरशाहीची संकल्पना, 5.1.3 मोस्काची नोकरशाहीची संकल्पना, 5.1.4 नोकरशाहीचे प्रकार, 5.1.5 नोकरशाहीचे गुण, 5.1.6 नोकरशाहीचे दोष, 5.2 प्रशासकीय सुधारणा
  6. सेवक प्रशासन : 6.1 सनदी सेवांचा अर्थ, 6.1.1 सनदी प्रशासनाचे कार्य, 6.1.2 सनदी सेवांची विकसनशील समाजातील भूमिका, 6.2 सेवक प्रशासन-भरती, 6.2.1 भरती पद्धती, 6.2.2 सेवक पात्रता, 6.2.3 पात्रता निश्चिती, 6.2.4 मध्यवर्ती सचिवालयीन सेवा, 6.2.5 केंद्रीय लोकसेवा आयोग, 6.3 प्रशिक्षण, 6.3.1 अर्थ व व्याख्या, 6.3.2 प्रशिक्षणाची गरज, 6.3.3 प्रशिक्षणाचे उद्देश, 6.3.4 प्रशिक्षणाचे प्रकार, 6.3.5 प्रशिक्षणाच्या पद्धती, 6.3.6 भारतातील प्रशिक्षण, 6.4 बढती, 6.4.1 बढतीचा अर्थ, 6.4.2 बढतीचे तत्त्वे, 6.4.3 भारतातील बढती व्यवस्था, 6.4.4 भारतातील बढती पद्धतीत दोष
  7. अंदाजपत्रक : 7.1 अर्थ व व्याख्या, 7.1.1 अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्ये, 7.1.2 अंदाजपत्रकाचे उद्दिष्टे, 7.1.3 पारंपारिक आणि आधुनिक अंदाजपत्रक, 7.1.4 अंदाजपत्रकाचे प्रकार, 7.1.5 अंदाजपत्रकाचे स्वरूप, 7.1.6 भारतातील अंदाजपत्रक
  8. उत्तरदायित्व आणि नियंत्रण : 8.1 उत्तरदायित्वाचा अर्थ, 8.1.1 प्रशासकीय उत्तरदायित्व, 8.2 प्रशासनावरील नियंत्रण, 8.2.1 नियंत्रणाचा अर्थ, 8.2.2 नियंत्रणाचे महत्व, 8.2.3 संसदीय किंवा विधीमंडळ नियंत्रण, 8.2.4 न्यायालयीन नियंत्रण, 8.3 नागरिक आणि प्रशासन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “लोकप्रशासन”
Shopping cart